Projecte d'estudi dels temples de l'oppidum d'Ullastret

A la part més alta del Puig de Sant Andreu (Ullastret) es situa l’àrea sacra d’aquesta ciutat ibèrica, on es conserven restes d’almenys dos temples de tipus in antis que daten dels segles IV-III aC i que es troben entre els pocs edificis d’aquesta tipologia ben definits i caracteritzats de la cultura ibèrica.

Aquests temples varen ser descoberts i excavats durant els anys cinquanta del segle passat i, a banda de definir la seva estructura arquitectònica, van recuperar diferents elements arquitectònics (motllures, cornises, etc.), així com fragments de mosaics, estucs pintats i d’altres elements decoratius que ens permeten fer-nos una idea de la monumentalitat d’aquests edificis.

Malgrat la importància de la descoberta, mai no s’havia abordat un estudi global d’aquest conjunt d’estructures i materials que constitueixen un testimoni únic per avançar en el coneixement de l’arquitectura sagrada ibèrica i de la pròpia complexitat dels assentaments d’Ullastret.

Aquest projecte, pilotat per la seu d’Ullastret del Museu d’Arqueologia de Catalunya, compta amb la participació de la Université Paul-Valéry Montpellier 3 i l’Unité Mixte de Recherche UMR 5140 ASM, a través del programa LabEx ARCHIMEDE, i del grup de recerca de Geologia i Cartografia Ambiental de la Universitat de Girona.

 Entre les actuacions realitzades i programades en el marc d’aquest projecte hi ha la reexcavació d’aquestes edificacions, la realització de prospeccions geofísiques, un nou aixecament planimètric de l’àrea, l’estudi detallat dels elements arquitectònics i decoratius, l’anàlisi geològic dels materials i, finalment, una reconstrucció virtual que permeti obtenir una visió tridimensional del conjunt.   


Twitter
Facebook