Projecte d’excavació arqueològica del fossat del Puig de Sant Andreu

L’Estudi general de posada en valor del jaciment d’Ullastret i Projecte bàsic i d’execució de restauració de les muralles de la ciutat ibèrica d’Ullastret (Ullastret, Baix Empordà, Girona), redactat per encàrrec de la Direcció General del Patrimoni Cultural, preveia el desenvolupament d’una sèrie d’intervencions arqueològiques per tal de millorar el coneixement de la pròpia muralla, però també i especialment del fossat descobert l’any 2012, que constitueix un element clau per entendre el conjunt defensiu de caràcter monumental que es va construir en aquest assentament iber.

Inicialment, es varen desenvolupar tres tipus d’intervencions de diferent naturalesa i finalitat:

  1. Sondeigs arqueològics a l'interior i exterior de la muralla, per tal de completar les dades existents sobre el recinte emmurallat fruit d’excavacions antigues realitzades per M. Oliva.
  2. Prospeccions geofísiques (magnetometria i tomografies de resistivitat elèctrica ERT) amb la voluntat i objectiu de conèixer més extensament la longitud i morfologia del fossat defensiu avançat a les muralla del Puig de Sant Andreu.
  3. Obertura de cinc sondeigs, repartits al llarg del recorregut del fossat, amb la voluntat de contrastar el resultats de les prospeccions geofísiques i conèixer amb detall la seva morfologia, l’estratigrafia i la cronologia, entre d’altres qüestions.

Una vegada executades les actuacions abans enumerades, es va plantejar l’excavació integral de l’estructura del fossat que transcorre en paral·lel a la muralla pel vessant occidental del turó. D’aquesta manera es podrà avançar en el coneixement d’aquesta excepcional estructura defensiva i, alhora, es podran recuperar de l’interior del fossat els blocs de pedra procedents de l’enderroc de la muralla que serviran per l’execució del projecte de restauració abans esmentat. 

Aquest fossat té una longitud superior a 500 m i la seva excavació s’ha plantejat en tres fases. La primera s’ha desenvolupat en diferents períodes entre el 2017 i el 2019, amb l’excavació de 125 metres lineals al costat sud-oest del recinte fortificat, i les següents fases s’aniran desenvolupant en els propers anys.

L’excavació del primer tram de fossat ha permès recuperar un nombre important d’elements mobles, entre els quals n’hi ha de molt singulars i excepcionals. Entre aquests destaquen un enigmàtic objecte de plom amb una inscripció, un fragment d’una pinta d’ivori i una espasa doblegada. Aquestes peces han estat consolidades i/o restaurades al laboratori de conservació i restauració de la seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Aquest projecte, liderat pel MAC, ha comptat amb el finançament de la Direcció General del Patrimoni Cultural i de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. El projecte també compta amb la col·laboració de l'Àrea de Geodinàmica Externa i Geomorfologia de la Universitat de Girona.


Twitter
Facebook