Objecte de plom amb una inscripció ibèrica
En les excavacions arqueològiques que s'han dut a terme en els darrers anys al fossat defensiu del Puig de Sant Andreu de la ciutat ibèrica d’Ullastret es va localitzar una troballa excepcional: un petit objecte de plom amb una inscripció ibèrica que, segons l’estudi preliminar realitzat per l’investigador Joan Ferrer, correspondria a l’escriptura nord-oriental dual de 16 signes, estructurada en dues línies. 

Tot i que el seu contingut no és gaire clar, la disposició enfrontada de les línies apunta a algun tipus de text votiu, màgic o sagrat. La lectura més probable és babar · kikibi · isar / titibiar´bibi, on els elements de la segona línia, titibi i ar´bibi, serien els que més plausiblement podrien interpretar-se com a antropònims, potser per analogia també kikibi, mentre que isar (is + ar) podria ser una nova forma d’un paradigma pronominal i babar, potser es podria posar en relació amb (ban)baibar que es troba entre els candidats a teònims. La presència de quatre doblets de signes baba, kiki, titi i bibi supera amb escreix el que per atzar li correspondria a un text tant curt i potser també tingués relació amb la funció cultual del text.

  • Núm. de registre: MAC ULL - 05015
  • Nom de l’objecte: Objecte de plom amb una inscripció ibèrica
  • Context cultural: Cultura ibèrica
  • Datació: segle III aC
  • Matèria: Plom
  • Tècnica: Fossa
  • Mesures: 40 x 30 mm i té un pes de 65 grams
  • Jaciment: Puig de Sant Andreu 
  • Lloc de procedència:  Ullastret (Baix Empordà)